Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).

W bazie naszej firmy znajdują się Państwa dane. W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez JakśBud Prosta Spółka Akcyjna danych osobowych, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie macie Państwo w związku z tym prawa. Dbamy o Państwa prywatność, dane osobowe są bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami niniejszej „Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych jest firma JakśBud Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Lipowej 4;

62-003 Biedrusko, NIP: 7811573153, KRS: 0001000143, REGON: 631062113

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług
 • realizacji obowiązków JakśBud przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych
 • obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do nas
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Państwa reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach JakśBud Prosta Spółka Akcyjna
 • rozwiązania wiążącej nas umowy
 • kontaktowania się z Państwem w celu związanym ze świadczeniem usług

 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Państwa dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu:

 • dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi oraz przesyłania informacji handlowych
 • prowadzenia analiz statystycznych
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności

 

JakśBud może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi JakśBud ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków JakśBud przewidzianych prawem, ochrony praw spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu JakśBud w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowym, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

 

JakśBud Prosta Spółka Akcyjna stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

Macie Państwo prawo do:

1. dostępu do danych osobowych

2. sprostowania danych osobowych

3. usunięcia danych osobowych

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. przenoszenia danych osobowych

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

JakśBud Prosta Spółka Akcyjna jako Administrator obowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W przypadku pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych JakśBud Prosta Spółka Akcyjna pod adresem e-mail: sekretariat@jaksbud.pl

JakśBud Prosta Spółka Akcyjna
ul. Lipowa 4
62-003 Biedrusko
tel. 618 209 209
www.jaksbud.pl
Biuro Sprzedaży
ul. Lipowa 4
61 8 209 209
608 628 008