Szanowni Państwo,

dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).

W bazie naszej firmy znajdują się Państwa dane. W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Jakś-Bud Sp. z o.o. sp. k. danych osobowych, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie macie Państwo w związku z tym prawa. Dbamy o Państwa prywatność, dane osobowe są bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami niniejszej „Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych jest firma Jakś-Bud Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Topolowej 5;

61-584 Poznań, NIP: 7811573153, KRS: 0000297990, REGON: 631062113

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług

– realizacji obowiązków Jakś-Bud przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych

– obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do nas

– rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Państwa reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Jakś-Bud Sp. z o.o. sp.k.

– rozwiązania wiążącej nas umowy

– kontaktowania się z Państwem w celu związanym ze świadczeniem usług

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Państwa dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu:

– dochodzenia zaległych płatności w ramach postepowań windykacyjnych

– prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

– zapewnienia obsługi usług płatniczych

– zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu

– kontaktowania się z Państwem, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi oraz przesyłania informacji handlowych

– prowadzenia analiz statystycznych

– przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności

Jakś-Bud może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim:

– podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Jakś-Bud ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Jakś-Bud przewidzianych prawem, ochrony praw spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Jakś-Bud w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,

– organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowym, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Jakś-Bud Sp. z o. o. sp. k. stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

Macie Państwo prawo do:

1. dostępu do danych osobowych

2. sprostowania danych osobowych

3. usunięcia danych osobowych

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. przenoszenia danych osobowych

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Jakś-Bud Sp. z o.o. sp. k. jako Administrator obowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W przypadku pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych Jakś-Bud Sp. z o.o. sp.k. pod adresem e-mail: sekretariat@jaksbud.pl

Jakś-Bud Sp. z o.o sp.k.
ul. Topolowa 5
61-584 Poznań
tel. 618 209 209
www.jaksbud.pl
Biuro Sprzedaży
ul. Garbary 53
61 66 44 888
533 585 565